Vznik spolku

Ke 20. výročí ukončení těžby v posledním černouhelném dole v plzeňské pánvi Krimich II. v Tlučné byl na schůzi v Národním domě v Chotěšově 31. března 2015 založen Hornický historický spolek (HHS ZUD), přesně na výročí uzavření dolu. Při založení měl spolek 69 členů a zájemců z řad bývalých horníků, jejich rodinných příslušníků a příznivců. Ustavující členská schůze se konala 12. května 2015 v SKC Nýřany. HHS ZUD sdružuje obce Bělá nad Radbuzou, Blatnice, Dobřany, Domažlice, Dýšiná, Chlebnice, Chotěšov, Klenčí pod Čerchovem, Líně, Mantov, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Radnice, Stod, Tlučná, Touškov, Úherce, Vejprnice a Zbůch.

Spolek má vlastní prapor, znak, používá hornickou hymnu „Hornický stav budiž velebený“[1].

Činnost spolku

Již v roce 2015 byl spolek přijat do Svazu hornických historických spolků ČR (SHHS ČR), který sdružuje 29 hornických historických spolků.

V roce 2015 byl pod vedením doktorandů a akademických pracovníků Fakulty architektury Českého vysokého učení technického a Výzkumného centra průmyslového dědictví uspořádán mezioborový studentský workshop Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska. Cílem bylo hledání nových přístupů a cest k rozvoji transformujícího se mikroregionu Západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.

Výkonný výbor spolku každoročně připravuje pro své členy a pro širokou veřejnost řadu akcí, mezi které patří např. obnovení tradice Dne horníků, který probíhá v areálu ZUD a.s. pravidelně v září.

Už tradicí se stal hornický bál v únoru, konaný v obecním domě v Chotěšově. Mezi oblíbené akce patří účast spolku na setkání hornických měst a obcí, která se konají každoročně v různých městech  ČR. Je málo akcí a slavností ostatních spolků v ČR, kterých by se nezúčastnila delegace našich členů. Kromě toho jsou organizovány různé výlety a výjezdy do hornických muzeí a expozicí.

Mezi hlavní cíle spolku mimo uvedené patří sbírková činnost, kdy se snažíme získat co nejvíce předmětů, věcí, dokumentací a artefaktů představujících historii hornictví. Sem patří i založení knihovny a sbírání rukopisů s cílem tyto postupně vydávat. Mezi další činnosti potom patří i zřizování naučných stezek a expozicí nejen na samotném Plzeňsku, ale i Břassku, které přináleželo do ranku hornictví Plzeňského regionu. V roce 2018 budou zahájeny práce na zpřístupnění starých důlních děl na Břasku a naučné stezce hornictví na Nýřansku.

Členové spolku začali sbírat artefakty pro Muzeum hornictví v regionu ve Zbůchu, připravují naučnou stezku po starých důlních dílech Plzeňska, připravují trvalou expozici hornictví v lesoparku v Tlučné, pořádají přednášky pro školy.

Do své patronace si náš spolek převzal i kulturní památku – pomník 11 obětem důlního neštěstí na dole Austria v Týnci, ke kterému došlo v roce 1918. Pomník byl dlouho v nedůstojném stavu a doslova chátral. V roce 2018 se jej podařilo spolku vlastními silami a vlastními prostředky rekonstruovat.

Hornicko historický spolek není výdělečně činnou organizací. Jeho aktivita je odrazem štědrosti dárců a příznivců a účelovým dotací.  Poděkování za finanční příspěvky a dary patří řadě firem, organizací i soukromým subjektům a v neposlední řadě obcím, kde hornictví bylo součástí jejich historie.

Dvakrát ročně se členská základna sejde na valné hromadě, kde společně vyhodnotí dosavadní činnost a stanoví si další postupy k naplnění cílů spolku. A že je o čem povídat svědčí i vysoká účast na těchto pracovních setkáních a fakt, že se nikomu ani nechce domů, když skončí hlavní program.

Životní jubilea členů HHS ZUD pro rok 2021

Šiman Jiří                                     24. 3.1946             75 let

Svoboda Jiří                                  8. 4.1946              75 let

Pašek Josef RNDr.                     28. 4.1946               75 let

Hönig Jiří                                     6.12.1951               70 let

Váchal Vlastimil.                        31.12.1941              80 let

Zbůch

(zdroj )

(německy Zwug) je obec v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Žije v ní přibližně 2 400 obyvatel.

Název obce pravděpodobně pochází ze staročeského výrazu zbóh či zbuoh, což znamená zbůhdarma, zbytečně. Možnost, že název pochází ze zkomoleného hornického pozdravu Zdař Bůh, je podle jazykovědců nepravděpodobná.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253. Velký rozvoj vesnice způsobilo zahájení těžby černého uhlí na začátku dvacátého století.


  • [1] – Hymna byla poprvé uvedena roce 1880 ve zpěvníku Commersbuch der Wiener Studenten. Od roku 1895 je otiskována v hornických zpěvnících a je pokládána za hornickou hymnu. ( text hymny)

Hornické muzeum ve Zbůchu

Hornické muzeum ve Zbůchu bylo zpřístupněno veřejnosti 28.9.2019 u příležitosti oslav Dne horníků.
Vznik muzea měl základ ve stanovách Hornicko historického spolku ZUD, sídlícího ve Zbůchu. Došlo tak k naplnění bodu stanov a to, zřízení expozice hornictví. Iniciativou členů spolku, kteří vykřesali z prostorů bývalé ústředny u vstupu do areálu ZUD a.s., kterou nám společnost pronajala, vznikla v Plzeňském regionu ojedinělá expozice historie dobývání černého uhlí.
A co je v muzeu k vidění ………………
Základem expozice je chronologicky zpracovaná připomínka na havířskou práci v celé rozsáhlé plzeňské uhelné pánvi, spravované po dlouhá desetiletí Západočeskými uhelnými doly, založenými v roce 1946. K vidění je reprezentativní přehled dolů v Plzeňské pánvi a ukázky z jejich života. Exponáty doplňuje promítání dokumentárních filmů a videí poukazujících na slavné časy těžby.
Práci na šachtách připomínají různé nástroje a nářadí jako třeba sbíječky, šramačky, vrtné korunky, pily a mnoho dalších. Ke zhlédnutí je řada roznětných zařízení střelmistrů, zařízení důlních měřičů a záchranářů. Pozornost si zaslouží vystavené ochranné prvky jako třeba různé druhy přileb, dýchací přístroje, přístroje k rychlé analýze důlních plynů – interferometry, sada různých druhů důlních lamp či kahanů. Najdete tu staré písemné dokumenty, fotografie, mezi jinými i vzácný rukopis Horního zákona. Raritou jsou opracované předměty ze švartny – švartna nebo také plackové, svíčkové čili kanelové uhlí. Expozici doplňují dárkové předměty, uniformy a celá řada dalších předmětů připomínajících život na šachtách. Od roku 2021 se muzeum rozšířilo o venkovní expozici, kde vstoupíte do hornické štoly – věrné kopie uhelného podzemí a pracoviště horníků. Venkovní expozici doplňuje maketa těžní věže.
A pokud bude mít návštěvník zájem, může uctít památku u pomníku stojícího proti bývalému hlavnímu vstupu na šachtu ve Zbůchu vystavěného spolkem všem, kteří zahynuli při dobývání černého uhlí na Plzeňsku a Radnicku. Návštěvu hornické minulosti může návštěvník ukončit uctěním památky obětí hornického neštěstí, které se stalo 28.8.1918 na dole v Týnci, kdy při něm zahynulo 13 horníků . Pomník byl před více jak sto lety vystavěn na hřbitově v Chotěšově. Byl vyhlášen za kulturní památku a v roce 2018, ke stému výročí tragédie, byl členy hornického spolku zrestaurován do původní podoby. Hornické muzeum ve Zbůchu se stalo součástí industriálních cílů Plzeňského kraje.
Buďte u nás vítáni s pozdravem horníků Zdař bůh

Otevírací doba hornického muzea ve Zbůchu: