Šachty v Třemošné a na Kaznějovsku byly převážně majetkem J. D. Starcka. Výborné uhlí se dolovalo na některých místech v Třemošné, kam vycházela nýřanská sloj znamenitého kanelového plackového uhlí. Tím ,že uhlí nebylo uloženo hluboko, bylo vyrubáno téměř beze zbytku. Nýřanské sloje se dobývaly i na menších dolech Barboře a Prokopu, které ležely na levé straně silnice z Plzně do Třemošné. Uhlí těžené ve větších dolech, na Magdaléně, Anežce, Ignáci, Janu a Antonínu pocházelo převážně ze slojí radnických. Ale i zde byly nýřanské sloje o mocnosti 40 cm až 70 cm, nejvíce však jednoho metru. Radnické sloje dosahovaly až do 4 m a někde i více, jako tomu bylo na dole Jan.

Důl Magdaléna byl založen v roce 1878 a byl hluboký 116 m. V roce 1880 podle inspekční zprávy v dolovém deníku se začal hloubit nový důl Jan, jehož hloubka v roce 1881 dosáhla již přes 100 m a mocnost slojí více než 4 m. Na Starckových dolech v Třemošné bylo zaměstnáno 771 havířů. Horním správcem byl Kolbe, známý svým protidělnickým postojem. Ve své protidělnícké politice pokračovali později, když přišel na Mirošovský revír. Těžba na mnohých třemošenských dolech končila v devadesátých letech. Pak se dobývaly ještě zbytkové pilíře na dolech Magdaléna a Anna.

Velmi kuriózní těžba byla na šachtičce, kde se říkalo Na štajgrovně. Uhelná sloj byla uložena ve strmém kopci, v němž stoupala do výše. Anežka Kolářová z Třemošné vzpomíná jako pamětnice, že se svou matkou jezdila s „radvancem“ (kolečkem) pro uhlí na tuto šachtičku, která byla v těsné blízkosti jejich stavení. Uhlí bylo dobré jakosti a vážilo se na decimálce, která stála na důlním dvoře. Těžba na Třemošensku pokračovala i po dobu okupace, ale byla velmi malá.

Velmi cenné informace o dolech J. D. Starcka uvádí bývalý ředitel těchto dolů Adalbert Procházka. Kamenné uhlí v Třemošné bylo objeveno v roce 1817 a důlní míry byly volně přenechány Augustu Königsdorfovi. Šachta Sv. Hynka (Ignazizeche) pozůstávala ze dvou důlních měr a byla založena v roce 1818. Uhelná těžba byla pouze na výchozech a důlní provoz byl velmi omezený. Důl Sv. Hynka patřil společnosti, která do roku 1830 pozůstávala z plzeňských měšťanů Karla Dlouhého, Ferdinanda Langa, Davida a Josefiny Pytlíkových.

V roce 1832 koupil J. D. Starck od Josefiny Pytlíkové necelých 26 podílů šachty Sv. Hynka za 500 zlatých. Ostatní podíly koupil jeho syn Antonín v roce 1843 za 400 zlatých. V témže roce zakoupil též důl František v Senci od Maschauera za 2000 zlatých. Dolování bylo dosud velmi omezeno, jelikož vrchní vrstvy slojí byly brzy vyrubány. V roce 1853 byla vrty zjištěna mocnost uhelných slojí. Až v roce 1857 byla zjištěna jejich větší rozsáhlost. Aby Starckovi nemohl do jeho vrtných pokusů nikdo vstoupit, vrtal nejvíce v nezabraných důlních mírách, aby se zajistil před možnou konkurencí. V roce 1859 byla vyhloubena nová šachta a byl postaven vodní stroj o síle 15 k. V hloubce 19 sáhů byla nalezena uhelná sloj a roku 1860 byla těžba na Prokopských uhelných dolech započata rubáním první a druhé sloje. Těžní jáma měla jeden parní stroj o síle 8 k. V roce 1861 Starck získal sousedící důlní míry Aloisie od knížete Lobkovice za 2000 zlatých a v roce 1862 přikoupil důlní míry Rudolf od knížete Metternicha za 10 000 zlatých. Pak prohloubil obě jámy na 36 sáhů. Přestože uhlí bylo výborné jakosti, nenalezlo žádný odbyt. Teprve postavením sklárny v roce 1864 se začalo používat zde těženého uhlí pro potřeby sklárny.

Při hloubení šachty Hynek bylo vrty zjištěno, že nejhlubší uložení slojí je asi 90 sáhů vzdálené od vlastní jámy. Proto začali hloubit Starckovi dědici novou jámu a úpadnicemi se dostali do středu největších mocností uhlí. S hloubením bylo započato v roce 1865 a současně postaven parní stroj o síle 60 k. V říjnu téhož roku byla nová jáma Hynek prohloubena do 66 sáhů a postaveny vodní pumpy. V únoru 1867 se začalo s hloubením jámy Anežka. S hloubením další šachty Antonie bylo započato v roce 1869. Oba doly byly vybaveny parními stroji. V roce 1870 při hloubce asi 30 sáhů bylo nalezeno kvalitní uhlí o mocnosti 1 sáh a dvě stopy (sáh = 1,896 m, stopa = 31,6 cm).

Třemošenské doly těžily ročně 200 000 až 250 000 q uhlí. Nově vyhloubenou jámou se roční těžba zvýšila na jeden milión q uhlí. Třemošenské doly byly vybaveny strojním zařízením. Na dole Hynek byla strojovna o výkonu 50 k. Kotelna měla 4 parní kotle a 4 vodní čerpadla. Strojovna na Anežce měla zabudován těžní stroj o výkonnosti 15 k. V kotelně byl jeden parní kotel. U šachty Anežka bylo postaveno i „prádlo“ (tj. třídírna a úpravna uhlí). Na dole Antonín byl jeden vodní stroj a těžní stroj o celkové síle 32 k. Kotelna měla parní kotel a vodní čerpadla.

Významným dolem Starcka byl lomový důl v Hromnicích. Byl vybudován v roce 1578. V zápisu pozemkové knihy v Plaších čteme toto: „Roku 1578 prodal rytíř z Kačerova i s hutí na oleum v Hromnici Bartoloměji Weberovi chalupu za 15 míšeňských grošů.“

Od té doby je o tomto dole málo známo. Byl ještě delší čas mimo jakýkoliv provoz. Teprve roku 1770 byl prodán řádovým duchovenstvem lékárníku Lukášovi a provoz byl znovu zahájen. Po zrušení řádu cisterciáckého v Plaších byl závod v Hromnici ve veřejné dražbě prodán panu Jordánovi. Tento závod od něho koupili později další zájemci, až roku 1802 jej za 7500 zlatých zakoupil J. D. Starck proto, aby si zajistil surovinu, vitriolovou břidlici, nezbytnou pro další chemickou výrobu. Od této doby začíná větší rozmach a racionálnější provoz.

Vitriolová břidlice byla posílána do Davidsthalu (tj. nyn. Davidov, okres Sokolov) a tam dále zpracována. V roce 1807 byla postavena v Hromnici huť na výrobu olea a k výrobě byli majitelem Starckem najati dělníci ze Saska a z Davidova. Těžba vitriolové břidlice dosáhla v roce 1828 100 000 q roční těžby a o rok později se roční produkce zvýšila na 300 000 q. V roce 1840 dosáhla už 506 000 q. Nejvyšší těžby bylo dosaženo v roce 1843: 529 000 q. V roce 1848 poškodila povrchový důl v Hromnici velká průtrž mračen a těžba podstatné klesla. Ročně bylo vytěženo 237 000 q. Zvýšená těžba vitriolové břidlice znovu začala až v roce 1853, ale již nikdy nedosáhla těžby z roku 1840-1843. Velká průtrž mračen znovu poškodila povrchový důl v Hromnici v roce 1865, při čemž zahynuli dva horníci.

Kamenné uhlí pro závod v Hromnicích se také těžilo na nově vybudovaném dole v Jalovčinách. Uhlí se dobývalo ve dvou slojích, oddělených proplástkem (hlušinou, kamenem). Vrchní sloj nebyla kvalitní. Spodní sloj byla čistá a uhlí bylo velmi dobré jakosti. Hloubka šachty v Jalovčinách až k vodní jímce činila 36 sáhů. Podle inspekčních záznamů v roce 1881 existovaly v Jalovčinách ještě tři další malé šachtičky.
V roce 1819 našli důlní podnikatelé František Prušík a Josef Gitter kamenné uhlí v Kaznějově a téhož roku jim byla propůjčena důlní míra Francini. K nim se připojili další podnikatelé: Theodor Gitter, Anton Krittner a J. David Starck, který byl všude, kde šlo o uhlí. Stával se mnohdy jen společníkem, ale protože měl dostatek finančních prostředků, skupoval později všechny podíly a nebo konkurenty přivedl na mizinu. Vytěžené uhlí se dopravovalo do Hromnic k výrobě kyseliny sírové. V roce 1882 kupuje J. D. Starck všechny podíly společenstva a stává se jediným podnikatelem. Kamenné uhlí še také těžilo v místech mezi státní silnicí v Kaznějově a cihelnou, kde dodnes zůstaly pozůstatky slavné hornické tradice káznějovské. Vytěžené uhlí se dopravovalo na povrch důlními vrátky.

V roce 1837 postavil J. D. Starek čerpadlo, které bylo poháněno strojem o síle 10 k. Byl to první stroj v plzeňském revíru. Po dorubání svrchních slojí, které byly při výchozech, byl vyhlouben důl Martin a v roce 1868 dán do provozu. (Dnes se tomu místu říká Na staré mašině). V hloubce 83 metrů se nacházely sloje o mocnosti 2 m. Důl Martin byl také strojně vybaven. V roce 1872 byl dán do provozu největší důl v Kaznějově David. Bylo to v místech,,kde se říkalo Na radosti. Ten byl technicky lépe vybaven než důl Martin. Strojní zařízení — parní stroje o celkové síle 100 k — pohánělo důlní čerpadlo a těžní stroj.
V Kaznějově byly ještě další menší šachtičky: Honora, Maděra a Mortis. Nejhlubším dolem byl důl David, hluboký 140 m. Roční těžba činila 320 000 q uhlí. Na dole David bylo zaměstnáno 390 horníků.

Převzato z: https://www.zdarbuh.cz/

Kategorie: Zajímavosti

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.  View more
Nastavení cookies
Přijmout
Odmítnout
Nastavení Cookies
Soukromí a Cookies
Název Aktivní
__wpdm_client

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://hhszud.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení cookies